Faktury i Magazyn Produkcja

Instrukcja do programu "Faktury i Magazyn" ERGO Software

Paweł Panowicz

Historia zmian
Zmiana 1.012 września 2001PP
Pierwsza wersja dokumentu

Spis treści

1. Procesy produkcji
Informacje ogólne
Kolejne kroki - Przygotowanie nowego procesu produkcji
Ile można
Produkcja wyrobów gotowych
Dokończenie produkcji

Rozdział 1. Procesy produkcji

Informacje ogólne

Moduł "Procesy produkcji" pozwala firmom, w których występuje produkcja na przygotowanie jej, kalkulację w ostatnich cenach zakupu oraz kontrolę kolejnych jej etapów w programie. Możemy określić tu listę składników pobieranych do procesu produkcji, wyrobów gotowych powstałych w jego wyniku oraz kosztów związanych z produkcją. Program pozwala również na zawieszenie procesu produkcji oznaczając go jako niedokończony, tzn. zostaną wydane z magazynu składniki do procesu produkcji, a przyjęcie wyrobów gotowych nastąpi w momencie dokończenia tego procesu. Możemy również zobaczyć ile wyrobów można wyprodukować ze składników znajdujących się na stanie w magazynie.

Kolejne kroki - Przygotowanie nowego procesu produkcji

W tym celu wybieramy z menu głównego Towary, następnie Procesy produkcji oraz Nowy. W oknie dialogowym wpisujemy poszczególne dane na temat procesu produkcji.

  1. Umieszczamy tu kod, nazwę procesu, po tych danych będziemy identyfikować określony proces na liście wszystkich procesów produkcji. Zalecamy wpisać tu dane, które będą również określały wyrób gotowy powstały w wyniku tego procesu.

  2. Następnie określamy poszczególne koszty produkcji, np. koszty zużytej energii. Możemy również zaznaczyć czy koszty te mają być brane pod uwagę tylko w kalkulacji, czy również podczas samej produkcji.

  3. W dalszej kolejności określamy składniki, z których będziemy produkować. W tym celu wybieramy z menu komendę Nowy składnik. W oknie dialogowym, wpisujemy, w jakiej kolejności ma wyświetlać się poszczególny składnik na liście składników oraz określamy jego ilość potrzebną dla jednego procesu produkcji. Pole Przelicznik z jednostki magazynowej wypełniamy, w przypadku gdy ilości w procesie są określane w innych jednostkach niż w magazynie; w takim przypadku należy podać przelicznik (wpisujemy tu liczbę przez którą zostanie pomnożony stan tego towaru do jednostki, która będzie figurowała w procesie produkcji) oraz nazwę jednostki miary w polu Jednostka po przeliczeniu (pole staje się aktywne po wypełnieniu wcześniej opisanego pola Przelicznik z jednostki magazynowej).

    Przykład:

    Składnik pobierany do procesu produkcji z magazynu określony jest w sztukach, ale czytelniej dla nas będzie określić go we wzorze procesu w kilogramach w związku z tym w pole przelicznik z jednostki magazynowej wpisujemy liczbę, przez którą zostaną przemnożone sztuki na kilogramy, np. 1szt. to 1,5 kg, czyli analogicznie 100 szt. pobieranych do procesu to 150 kg. Jednostkę miary po przeliczeniu wpisujemy w pole jednostka po przeliczeniu. W naszym przykładzie będą to kilogramy (kg).

    Za pomocą komendy Towar wybieramy z listy towary, które będą naszymi składnikami produkcji. Tak również dodajemy kolejne składniki potrzebne do wyprodukowania określonego wyrobu.

  4. Następnie określamy, jaki wyrób(y) powstanie w tym procesie produkcji. Wybieramy komendę Wyroby, następnie Nowy. Okno dialogowe, które się ukaże wypełniamy na takich samych zasadach jak wcześniej opisane, dotyczące składników. Najczęściej powstaje jeden wyrób, wówczas należy wpisać cyfrę 1. Jeśli powstaje więcej niż jeden wyrób mamy możliwość określenia proporcji podziału sumy wartości składników i kosztów pomiędzy wyrobami. Przykładowo dla wartości składników 100 zł. proporcja wyrobu głównego 9 a pobocznego 1 podzieli wartość w cenach zakupu następująco: wyrób główny 90zł, wyrób poboczny 10zł. Analogicznie dodajemy kolejne produkty, jeśli w wyniku jednego procesu produkcji powstaje ich więcej. Na koniec zatwierdzamy całość komendą OK. c

Jeśli procesy produkcji są do siebie podobne (mają podobne listy składników, wyrobów) możemy ustawić opcję:

Produkcja - Dopisywanie podobnych

( ) Czyszczenie danych (pola dialogowe przy dopisywaniu nowego procesu zostaną wyczyszczone)

( ) Powtarzanie informacji o poprzednim procesie (pola dialogowe oraz listy składników i wyrobów przy dopisywaniu nowego procesu będą wypełnione danymi z poprzedniego procesu)

Ile można

Aby przekonać się czy wystarczy nam składników w magazynie do wyprodukowania wyrobów gotowych możemy zobaczyć ile można wyprodukować wyrobów uwzględniając bieżące stany składników. Należy wybrać z menu głównego Towary, Procesy produkcji. Z menu wybieramy Ile można. Możemy również uzyskać kalkulację procesu produkcji, wybierając z menu Kalkulacja

Produkcja wyrobów gotowych

W pełnym procesie produkcji powstają następujące dokumenty: PW (przyjęcie wewnętrzne) i WW (wydanie wewnętrzne). Aby przejść do produkcji z menu wybieramy Produkuj. Pojawi się okno z możliwością wpisania ilości procesów produkcji (ilość procesów produkcji nie musi być tożsama z ilością wyprodukowanych wyrobów gotowych, tzn. jeśli w jednym procesie powstaje 10 wyrobów, to po wpisaniu w okienko z ilością procesów liczby 50, uzyskamy 500, a nie 50 wyrobów), oraz możliwością wyboru:

Wykonaj:

( ) Tylko Wydanie składników (w przypadku wybrania tej opcji proces nie zostanie zakończony, będzie widoczny na liście procesów niedokończonych. Z magazynu zostaną tylko zdjęte składniki i utworzony dokument WW)

( ) Wydanie składników i Przyjęcie wyrobów.(Z magazynu zostaną zdjęte składniki a na magazyn zostaną wprowadzone wyroby oraz utworzone dokumenty WW i PW)

Dokończenie produkcji

Jeśli jakieś procesy nie zostały zakończone, możemy je dokończyć w programie w tym miejscu wybierając komendę Niedokończone. Opcja dostępna również z menu głównego: Towary, Procesy niedokończone. Aby zakończyć proces z menu wybieramy Zakończ.